• Voor de meest recente zondagsvieringen Klik hier

Space for Grace

Dit project kadert in het Innovatieplatform Space for Grace, een samenwerkingsverband tussen het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB), Porticus, het Academisch Centrum Praktische Theologie en Hefboom vzw. Het Innovatieplatform loopt tegelijk in Vlaanderen, Nederland en Duitsland. Ons project daarbinnen heeft tot doel onze eigen geloofsgemeenschap te revitaliseren en nieuwe bronnen van geloofsbeleving aan te boren om zo te groeien naar een nieuwe visie op kerk-zijn. We kijken vooruit hoe we een vitale kerk kunnen zijn middenin een geseculariseerde samenleving.

Dit project vereist de medewerking van onze hele gemeenschap en daarom betrekken we van bij het begin de gemeenschap via een maandelijkse verslaggeving in de nieuwsbrief 'e-Bubbels' en periodieke bevragingen over de voorgestelde initiatieven.

Het project beoogt de realisatie van drie doelstellingen:
1. interne versterking van de gemeenschap van Filosofenfontein,
2. externe versterking door netwerkverbreding,
3. een veranderende visie op de kerk van morgen.

Meer bepaald betekent dit het volgende:

  • We willen een duurzame en veerkrachtige gemeenschap opbouwen die mensen blijft aanspreken. In het bijzonder willen we inspiratie aanreiken aan zinzoekers en ons ook door hen laten bevragen, ook als ze zich niet verwant voelen met de institutionele Kerk (interne versterking).
  • We willen de contacten met andere geloofsgemeenschappen versterken om zo een lerend netwerk te vormen zowel spiritueel als organisatorisch. Sterker nog, we willen dit verder opentrekken naar contacten en gesprekken met mensen, groepen, organisaties die weinig affiniteit hebben met de Kerk en die ons net daardoor uitdagen om ons geloof te bevragen (externe versterking).           
  • We willen op die manier bijdragen aan onze kerndoelstelling: een veranderende visie op kerkopbouw. Dit omhelst twee pijlers: enerzijds het versterken van de persoonlijke geloofsvorming en de individuele geloofsbeleving en anderzijds de kracht van een gemeenschap die mensen daarbij ondersteunt en inspireert en hen ook wegen aanreikt om dat geloof handen en voeten te geven.

Hierdoor hopen we een laagdrempeliger spirituele oase te kunnen aanbieden, de huidige leden te inspireren en ondersteunen, en nieuwe doelgroepen aan te spreken. Het project moet een belangrijke proeftuin worden voor een nieuwe visie op kerk-zijn in Filosofenfontein. Een eerste vraag hierbij is waar de motor zit bij vernieuwing. Moeten we vertrekken van de intrinsieke vitaliteit van een gemeenschap of kan het binnenbrengen van innovatieve ideeën (ook?) een motor zijn? De dubbele koppeling van de twee begrippen ‘vitaliteit’ en ‘innovatie’ is wezenlijk voor Space for Grace-projecten.

Na een eerste discussie op 19 februari 2021 werkte ieder lid van de projectgroep de voor hem/haar belangrijkste accenten van deze nieuwe visie op kerkopbouw uit. Deze voorstellen werden gebundeld in een basistekst. In lijn met de oorspronkelijke projectaanvraag ligt de focus inhoudelijk op:

  • VERKONDIGING in de breedste zin in het spoor van Dominicus. Marcel verwoordde het als volgt: “Omdat de gemeenschap van Filosofenfontein ontstond als een project van de dominicanen en deze als hun opdracht ‘verkondiging’ vooropstellen, zou ik bij vernieuwing vooral de klemtoon op dit aspect willen leggen. Op verkondiging in de breedste zin van het woord die, zoals ook Dominicus bedoelde, zich op de eerste plaats richt tot de randgelovigen, de twijfelaars of degenen die zoekende zijn zonder te weten waar en hoe. Sellman stelt zich de vraag of er plaats is voor ‘onzichtbare religie’. Hij bedoelt voor mensen die graag hun eigen weg gaan, bij de gemeenschap iets komen zoeken dat hen verder helpt, maar verder apart willen blijven staan. Dat is maar mogelijk als de gemeenschap een open gemeenschap is, die niet bezorgd is om zichzelf maar een gesprek aanbiedt zonder te willen insluiten.”                                                      
  • Bestaande initiatieven VERDIEPEN EN VERBREDEN, zowel naar binnen toe in de gemeenschap als naar buiten toe. We willen onze grenzen openen midden onze eigen context van kerk-zijn en gemeenschap-zijn: vanuit ons geloof verbinding zoeken met de medemens, ons met elkaar verbinden. Maar er is ook de verbinding van binnen naar buiten. We mogen ons niet opsluiten en enkel naar binnen gericht zijn. Als gemeenschap zijn we een samenleving in het klein, een soort proeftuin van Gods nieuwe kerk. Hierin willen we experimenteren om die verbinding met buiten te vernieuwen en nieuwe verbindingslijnen te leggen.

Deze voorstellen werden verder besproken en vervolgens geordend naar graad van belangrijkheid naar ieders persoonlijk aanvoelen, naar prioriteit van uitwerking, en naar grootte van hefboomeffect zodat we snel resultaat kunnen boeken. Dit leidde dan tot een eerste korf van zes concrete initiatieven. Die zes voorstellen staan niet zomaar naast elkaar.  Ze kunnen elkaar versterken: zo kan bijvoorbeeld de ‘Agora’ een kanaal zijn om te reflecteren op een zoomviering; of naast vieringen kunnen ook lezingen van het avondprogramma of een gedichten-avond gestreamd worden naar vrienden die zich niet kunnen verplaatsen. Het gaat ook om inhoudelijke dwarsverbanden en gemeenschappelijke doelstellingen over de initiatieven heen. Hoe meer dergelijke dwarsverbanden we kunnen leggen, hoe sterker ook de impact ervan.

1. Filosofenfontein als AGORA: De agora was in de Griekse samenleving een open ruimte, de marktplaats waar mensen elkaar konden ontmoeten, waar men tot gesprek kwam, waar men nadacht over de samenleving en de toekomst van de aarde. Filosofenfontein wil als christelijk geïnspireerde plek nog meer dan vroeger een agora zijn omdat dialoog en elkaar bejegenen tot het wezen van ons geloof behoort en we meer dan ooit ondervinden hoeveel mensen zinzoekers zijn, die behoefte hebben aan zo’n ruimte.

2. Huis-, tuin-, en wandelvieringen: Huis-, tuin- en wandelvieringen zijn een nieuwe vorm van kerk-zijn, een vorm van samen het ‘Leven’ vieren in de geest van de eerste christenen. Aansluitend bij het gewone leven, zijn zij een dynamisch gebeuren, een voortdurend onderweg zijn. Ze ontstaan spontaan uit de basis van een gemeenschap op zoek naar gedeelde spiritualiteit. De zoekende mens en het gemeenschapsgevoel staan centraal. Er is geen vast en strak georganiseerd programma.

3. Actualiteitscafé: Wij willen een gelovige gemeenschap zijn met twee voeten in de realiteit. Wij willen in dialoog gaan met zinzoekers en andersdenkenden over de grote kwesties van deze tijd - vanuit een evangelische inspiratie, en in het verlengde van ons eigen engagement. Voorbeelden van thema’s: migratie en vluchtelingen, vermogensbelasting, duurzame voeding, zorg voor ouderen, euthanasie, nieuwe gezinsvormen … We willen meebouwen aan Gods rijk, omdat het niet vanzelf komt. Dat doen we met goed voorbereide thematische dialogen met een open uitnodiging naar buitenstaanders toe, en ook als vorming voor onszelf.

4. Spiritualiteit via kunst- en cultuurbeleving: Filosofenfontein is ook een plaats om te genieten: van de natuur, van de muziek, van de artistieke talenten en kunst-kennis van bezoekers. Vaak wordt in de zondagsvieringen verwezen naar hoe kunstenaars een thema uit de bijbel vertolken. Tot in de e-Bubbels en de zoomvieringen wordt kunst als medium gebruikt voor meditatie en gebed. Laat ons deze gaven ook ter beschikking stellen van derden, als laagdrempelige activiteit voor de lokale gemeenschap.

5. Streaming: We willen de mogelijkheden om als gemeenschap digitaal samen te komen verder uitbouwen door de nodige infrastructuur te installeren om vieringen en activiteiten via het Internet te kunnen organiseren. Zo kan wie niet in de kapel geraakt of liever wat afstand houdt vanuit de eigen omgeving deelnemen.

6. Website: De website is een centraal instrument van het communicatieplatform van Filosofenfontein en wordt door meer dan 800 bezoekers per week bezocht. We hebben intussen de website vernieuwd zodat die nog toegankelijker, flexibeler en aantrekkelijker wordt. Zo willen we de weg openen naar ruimere bekendheid en naar nieuwe doelgroepen. Aanpassingen zijn ook nodig om andere nieuwe initiatieven te ondersteunen. Daarnaast willen we ook onderzoeken of andere sociale media kunnen bijdragen aan onze communicatie, activiteiten en verbondenheid.

Deze activiteiten gingen van start medio 2021 en worden stap voor stap geintegreerd binnen de bestaande werking van Filosofenfontein. Voor meer informatie, zie onze tweemaandelijkse e-nieuwsbrief, de e-Bubbels, waarin we onze activiteiten rapporteren in een aparte rubriek!

Activiteitenverslag Werkjaar 2021- 2022 (1 januari 2022 - 30 juni 2022)

Activiteitenverslag werkjaar 2022-2023 (1 juli 2022-30 juni 2023)

Space for Grace Dennoch. Symposium in Hannover, 15-17/09/2023

Contact: Sabine Van Huffel 

afsluiting van de rubriek Space for Grace met een SWOTanalyse

Deze beschouwing wordt de laatste in deze reeks, getiteld ’Space for Grace-project’. In januari 2021 zijn we gestart met het project ’Filosofenfontein Heverlee op nieuwe wegen’ dat gesponsord werd door Porticus en gecoördineerd werd door het IPB. Met acht enthousiaste trekkers hebben we dat project vorm gegeven binnen onze gemeenschap en verschillende wegen geëxploreerd zoals:

  • agora als ontmoetingsplaats voor uitwisseling rond spirituele thema’s, fysisch of online,
  • huis-, tuin- en wandelvieringen als eigentijdse vormen van alternatieve liturgie,
  • actualiteitscafés, als aanzet tot concrete acties voor maatschapppelijke veranderingen,
  • kunst- en cultuurbeleving als toegangspoort tot spiritualiteit,
  • vernieuwing van de website, inclusief sociale media, als poort tot de digitale wereld

Externe omstandigheden (zoals corona, tijdelijke verhuis naar de Jezuïetenkerk, de zoektocht naar een nieuwe plek …) alsook interne monitoring (via bevraging, kerkberaad, denkdag) daagden ons uit heel creatief te zijn en bij te sturen waar nodig. Officieel eindigde het project op 1 juli 2022 (dit betreft de begeleiding vanuit Space for Grace en de netwerking met de andere projecten), maar we sluiten het project pas echt af eind juni 2024 om de activiteiten goed en wel te integreren in onze bestaande werking en ook om de toekomst van onze plek mee vorm te geven. Want de verhuis naar een andere plek zal onze gemeenschap pas echt op nieuwe wegen zetten en dat willen we dit jaar grondig voorbereiden vanuit de werkgroep ‘Toekomst van Filosofenfontein’ in nauwe dialoog met onze gemeenschap, onder meer door een denkdag op 16 maart 2024 te organiseren.

Hieronder willen we terugblikken en vooruitblikken op het Space for Grace-project en willen we ook onder woorden brengen wat dat project teweeggebracht heeft in onze kapelgemeenschap. We doen dat aan de hand van een SWOT-analyse: dit betekent dat we de sterkten, de zwakten, de opportuniteiten en de bedreigingen (risico’s) beschrijven. We beperken ons hier tot het project zelf (de bovenvermelde activiteiten), wetende dat Filosofenfontein veel meer betekent (denk maar aan onze liturgie, het koor, het avondprogramma, het leerhuis …). Niettemin mogen we besluiten dat het Space for Grace-project een belangrijke dynamiek in onze gemeenschap heeft teweeggebracht. Vanuit die dynamiek willen we de volgende maanden hoopvol onze toekomst uitbouwen!

De Space for Grace-projectgroep

Sabine V.H., Ides N., Frank C., Jef S., Lut S., Marcel B., Rik N., Jacqueline D.b.

SWOT-analyse van het Space for Grace-project

Sterkten

Een inhoudelijk sterke en esthetisch verzorgde liturgie vormt reeds lang de spil van onze kapelgemeenschap. Ze is bron van en aansporing tot persoonlijke geloofsvorming en tot breed maatschappelijk engagement. De coronaperiode, het op termijn loslaten van onze ’plek‘ en het SfG-project vormden een wake-upcall en brachten een nieuwe dynamiek in drie bewegingen.

1. Een ’sense of urgency‘ rond de toekomst van de gemeenschap. Het bevragen van onze identiteit en van onze kernopdracht wordt nog sterker een zaak van iedereen.

2. Flexibiliteit en verruiming van het aanbod. Uit noodzaak ontdekten we de digitalisering (o.a. de zoomvieringen), uit overtuiging verbreden we onze focus (klimaatrechtvaardigheid) en uit toekomstgerichtheid experimenteren we met vieren (o.a. huis- en wandelkerken).

3. Beweging naar buiten. Ons huis blijft wijd open en tegelijk verlaten we met enkele activiteiten (o.a. het actualiteitscafé) onze vertrouwde kapel. We verbreden onze communicatie en ons netwerk, versterken onze zichtbaarheid en streven naar verbinding met verwante organisaties.

 

Zwakten

De gemiddelde leeftijd van de mensen in Filosofenfontein is hoog. Daardoor is het niet evident om zoveel mogelijk mensen actief te betrekken bij genomen initiatieven. Er rust heel veel op de schouders van een kleine groep ‘trekkers’.

De gemeenschap van Filosofenfontein heeft een lange gedeelde geschiedenis en vormt een hechte groep, waardoor het niet evident is voor nieuwe mensen om zich te integreren. Dat hebben we duidelijk ervaren bij het initiatief van de huiskerken. Nieuwe mensen ervaren die teveel als een Filosofenfontein-gebeuren, voelen zich niet thuis in de groep en haken dan af.

De snelle veranderingen in onze samenleving (o.a. geloven is een privé-zaak geworden, men bindt zich niet meer gemakkelijk aan één groep …) vereisen een fundamentele bevraging en een nieuwe visie op geloven. Die kan zich dan gaan vertalen naar gepaste, andere praktijken. Dergelijke fundamentele bevraging is in het Space for Grace-project niet echt gebeurd.

 

Opportuniteiten

De vraag naar zingeving in de samenleving blijft groot terwijl de kerk deze zinzoekers niet bereikt. Hier bieden onze Space for Grace-projecten nieuwe opportuniteiten. Zo tonen onze actualiteitscafés aan hoe we ons zinvol kunnen engageren in actuele thema’s zoals armoede, klimaatrechtvaardigheid, etc., terwijl onze kunsttentoonstellingen en muziekoptredens onze ziel raken als brug naar het onnoembare. Ze openen een poort naar zingeving en spiritualiteit. De verhuis van onze gemeenschap naar een andere plek, mogelijk naar de Dominicanen in Leuven stad, opent nieuwe opportuniteiten om andere groepen en vooral jonger volk aan te trekken (dichter bij de studenten), om nieuwe verbindingen te leggen met lokale gemeenschappen zoals de Dominicanen zelf, en nauwer samen te werken met organisaties in de buurt zoals UP. Daardoor vergroten we ons werkterrein en onze draagkracht door de werklast te verdelen. Maar vergeten we vooral niet ons wederzijds te laten inspireren door de ander! In die synergieën ontkiemen nieuwe draden van kerk-zijn.

Risico’s

De voorziene herbestemming van het domein en gebouw van Filosofenfontein dwingen ons om een andere ‘plek’ te zoeken. De meest voor de hand liggende optie lijkt momenteel een verhuis naar het Dominicanenklooster in Leuven te zijn, waar men ons met open armen ontvangt. Ondanks die garantie zetten we op die manier een stap in het ongewisse: hoe bewaren we maximaal de eenheid van de gemeenschap? Wie zal Marcel Braekers opvolgen, en zal die opvolger zich even vernieuwend en democratisch willen/kunnen opstellen? Zullen we meer in het vizier komen van de institutionele Kerk, die nu reeds af en toe in aanvaring komt met vernieuwende gemeenschappen (cfr. het conflict met Buizingen)? Hoe dan ook, komt de institutionele Kerk in klerikaal stormweer terecht – terwijl wij tot op vandaag in alle vrijheid hebben kunnen zoeken naar nieuwe liturgie-vormen.

Activiteitenverslag Space for Grace werkjaar 2021- 2022 (1 januari 2021 - 30 juni 2022)

Ons project is gestart op 1 januari 2021 en liep officieel af eind juni 2022. Dit houdt in dat we vanaf dan autonoom onze ingeslagen weg verderzetten en geen formele samenkomsten meer hebben met de Space for Grace-coördinatoren en de andere groepen.  We krijgen nu de tijd om ons eindverslag op te maken: wat we gerealiseerd hebben zullen we verderzetten en integreren in onze werking. Wat nog niet is uitgewerkt of nog in een beginstadium staat mogen we verder uitwerken met de middelen die ons nog resten.

We blikken terug op een heel goed werkjaar en dankzij Space for Grace en uiteraard de inzet van de trekkersgroep heeft onze gemeenschap een quantumsprong voorwaarts gemaakt.

In een notedop: we zijn gestart met een Space for Grace-projectgroep van 8 trekkers en hebben een eerste lijst van 6 nieuwe activiteiten voorgesteld: 1. Agora, 2. Uitbouw van de huiskerk, 3. Actualiteitscafé, 4. Spiritualiteit via kunst- en cultuurbeleving, 5. Streaming van vieringen, en 6. Vernieuwing van de website.

Deze activiteiten werden voorgesteld aan de gemeenschap in april 2021 en iedereen kon zijn mening uiten via een bevraging. Groen licht werd gegeven voor de uitrol ervan. Als eerste werd de agora uitgetest die toelaat  om verder te reflecteren rond het thema van de vieringen. Dit gebeurde verschillende malen online met succes: soms in kleine groepjes maar ook in de grote groep. De trekkers van de andere activiteiten hadden meer voorbereiding nodig en gingen aan de slag in de zomer 2021 met veel enthousiasme.

In parallel werd een vzw structuur voor FF uitgetekend. Sinds 1 oktober 2021 is FF een echte vzw, nodig om haar activiteiten financieel en juridisch beter in te bedden.

Een hoogtepunt  in 2021 was ons Fonteinfeest op 23 oktober met een fototentoonstelling in de tuin en met de Tracing Grace ceremonie. Op 24 oktober volgde een kerkberaad waarin we luisterden naar eenieders opmerkingen. In het najaar volgde dan een tijd van reflectie, evaluatie en bijsturing. Omwille van corona werden sommige activiteiten uitgesteld.

De leden van de huiskerk kwamen maandelijks samen in de geest van de eerste christen gemeenten, gingen met elkaar in dialoog rond een bijbels thema en vierden het leven met zijn zegeningen en uitdagingen door het samen delen van brood en wijn.

De 4 georganiseerde actualiteitscafés (een vaccin voor iedereen?, Veerkracht voor Ethiopië, Kunst achter tralies, Wonen in Leuven), kenden een groot succes: het Wereldcafé waarin ze mochten doorgaan werd co-organisator en nieuwe leden vonden hun weg naar deze evenementen.

Spiritualiteit via kunst- en cultuurbeleving kende 5 succesvolle evenementen (inhuldiging orgel, fototentoonstelling door Guido Rooseleer op het Fonteinfeest, rondleiding kunsttentoonstelling Via Crucis, actualiteitscafé Kunst in de gevangenis, en een poëzieavond met Kris Gelaude en violiste Katrijn Minten).

De eerste helft van 2022 stond vooral in het teken van onze denkdag op 30 /4/2022 met als thema ``Samen onderweg''. Deze denkdag werd voorafgegaan door een enquête waarin de gemeenschap terugblikte op deugddoende momenten uit het verleden en tegelijk de uitdagingen voor de toekomst expliciteerde. Hieruit volgde een lijst van prioritaire acties. Deze denkdag was voor de gemeenschap een belangrijke mijlpaal om haar toekomst in handen te nemen.

Het Space for Grace-project zorgde voor vernieuwing. De tijd is rijp om deze projecten in te bedden in de bestaande werkgroepen en deze waar gewenst anders te laten samenwerken. Wat staat er nu nog allemaal in de steigers na juni 2022?

Digitalisering op korte termijn: dit vindt de gemeenschap heel belangrijk . Hiertoe droegen onze zoom-vieringen bij, ze waren heel succesvol qua kwaliteit en aantal deelnemers. Achter de schermen werd hard gewerkt aan een vernieuwing van de website (met dank aan Rik Nuytten) waarbij de nieuwe webstructuur flexibel kan aangepast worden en het werk (onderhoud en invulling van webpagina’s) kan verdeeld wordt onder de trekkers binnen  de gemeenschap. Een jaarkalender wordt opgezet  om de activiteiten beter af te stemmen en wordt een vast onderdeel van de website. Voor invulling van de sociale media wordt nog verder hulp gezocht... Binnenkort wordt de eerste versie van onze vernieuwde website gelanceerd.

We zijn er nog niet maar de belangrijkste stappen zijn gezet om onze toekomst in handen te nemen en ook dwarsverbindingen te maken met de buurt en naburige gemeenschappen.
Een nieuwe werkgroep `Toekomst van Filosofenfontein’ werd geboren om een antwoord te vinden op de vraag naar de toekomst van de plek FF: een vraag die leeft bij velen en op de denkdag en voorafgaande enquête veelvuldig gesteld werd.  Marcel Braekers maakte een werktekst `quo vadis fons filosofiae?’ die als uitvalsbasis zal dienen. De werkgroep, samengesteld uit de Space for Grace-projectgroep aangevuld met Jean-Pierre Rammant en Ria Verschueren, zal zich over de vraag buigen hoe het verder moet en de vraag vanuit verschillende aspecten bekijken: vanuit de dominicanen, vanuit de toestand van het gebouw en het domein, vanuit de gemeenschap, vanuit de persoonlijke evolutie van Marcel, en vanuit een gelovig oogpunt. Bijkomend zal de werkgroep de vraag onderzoeken met welke naburige gemeenschappen ze zich verwant voelt en de mogelijkheid onderzoeken voor een eventuele fusie. De werkgroep neemt hiervoor ruimschoots de tijd (tot 3 jaar).

Als laatste activiteit zal streaming uitgewerkt worden: de eerste stappen werden gezet, informatie werd gewonnen bij gemeenschappen die zo’n installatie reeds in huis hebben... de beste oplossing voor onze gemeenschap vergt nog verder denkwerk.

We danken het IPB voor de mogelijkheden die Space for Grace ons schonk en zetten de weg naar een vernieuwd kerk-zijn verder. Verdere info rond onze werking blijven we rapporteren in onze elektronische nieuwsbrief , de e-Bubbels!

And last but not least ... jullie ideeën en feedback blijven zeer welkom. Spreek ons gerust aan!

Sabine Van Huffel namens de Space for Grace-projectgroep

Space for Grace Dennoch. Symposium in Hannover, 15-17/09/2023

Van 15 tot 17 september vond in Hannover het congres 'dennoch.' van Space for Grace (SfG) over kerkvernieuwing plaats. Space for Grace wil plaatselijke geloofsgemeenschappen versterken door vernieuwende initiatieven financieel te ondersteunen en door de projectteams samen te brengen om van elkaar te leren. Zo ontstaat een netwerk dat nieuwe levenskracht geeft aan de concrete geloofskernen binnen de katholieke Kerk. Dit congres verenigde de Space for Grace-projecten uit Vlaanderen, Nederland en Duitsland: samen 123 projecten die gesponsord werden door de filantropische organisatie Porticus van de familie Brenninkmeijer. Er waren meer dan 550 deelnemers, de congreszaal was volzet en met meer dan 60 kandidaten op de wachtlijst kunnen we dit zeker een succes noemen. De voertaal was Duits maar simultane vertaling naar het Engels was voorzien voor de plenaire presentaties en sommige workshops. Vanuit Vlaanderen waren we met een delegatie van 19 leden uit het IPB dat de Vlaamse tak coördineert (waaronder Christa Daemen, Hilde Pex), de medewerkers van Space for Grace (waaronder Pieter Vandecasteele, Raf Lust, Luc Vanmaercke, Sofie Verschuere), redacteur Christophe Bauweraerts van Kerk en Leven die elke dag een mooi verslag schreef en dit postte op Kerknet, en coördinatoren van een vijftal Space for Grace-projecten waaronder Filosofenfontein (vertegenwoordigd door Sabine) en ‘unconditional’ uit Duffel (vertegenwoordigd door Rob Allaert en Isabel Message).

De Vlaamse delegatie in Hannover © Christof Bouweraerts
De Vlaamse delegatie in Hannover © Christof Bouweraerts

Dit was een zeer inspirerend en begeesterend congres van deelnemers uit diverse Europese landen waarin alle leeftijden tussen 20 en 70 jaar vertegenwoordigd waren met een overwicht aan 30-50 jarigen. De titel van het congres ``Dennoch.’’ betekent ``en toch’’ en verwijst naar het feit dat wij tegen de tijdsgeest in, tegen de secularisatie om ons heen en het dalend aantal kerkgangers, blijven naar de kerk gaan, blijven geloven en innoverend kerk trachten te zijn. Dit staat mooi verwoord in het themalied van dit congres gecomponeerd door Luis Weiss en vertolkt door de groep MoveDove op een eigentijdse en zeer ritmische manier.

Lees alvast het verslag van Christophe Bauweraerts, per congresdag ingedeeld, in Kerknet. Beluister het themalied in het Duits. Rob Allaert vertaalde de tekst in het Nederlands en maakte er een eigen audio-opname van op gitaar.  Knap werk, het beluisteren waard!

Terwijl de eerste namiddag van het congres in het teken stond van de ``Waarom’’ vraag (Waarom doe ik wat ik doe? ) en onderlinge kennismaking met de groep Vlamingen en Nederlanders, konden we op dag 2 twee werkwinkels kiezen. In de voormiddag volgde ik een werkwinkel rond Testen en Meten, waarin een onderzoeksteam Ecclesialab uit de UCL (Louvain-la-Neuve) gecoördineerd door Arnaud Joint-Lambert, een meetinstrument voorstelden: de ecclesiologische radar. Het is een specifieke theologische tool om transformatie en onderscheiding te meten voor vernieuwingen in de kerk vanuit drie perspectieven ``ik, wij, en allen” . Aan de hand van een specifiek verhaal rond een oecumenisch ‘kotleven’ project (een kot van 24 internationale studenten in Berchem dat gerund wordt door een gemeenschap van 6 Chemin-Neuf leden) exploreerden we de karakteristieken van het project vanuit de 3 perspectieven en gaven scores die dan uitgemiddeld werden. Bedoeling is deze tool meer algemeen toe te passen op andere projecten, inclusief ons eigen SfG verhaal.

In de namiddag volgde ik een werkwinkel Storytelling gegeven door Christian Schröder. Vertel een verhaal om mensen te helpen te begrijpen, om een bewuste keuze te kunnen maken. Richt je op de toekomst, zoek narratieven om de toekomst van de kerk te veranderen; verschillende toekomstwegen zijn mogelijk, geef de toehoorders een inkijk en voeling met elke weg. Verhalen zijn zeer belangrijk wanneer je wil veranderen, ze helpen ons in het veranderingsproces, ze spreken de gevoelens aan. In elk verhaal hoort een conflict, het eist de aandacht op. Mensen willen weten hoe het verhaal eindigt.

OP dag 3 hadden we nog enkele begeesterende voordrachten, ondermeer van de bisschop van Hildesheim Heiner Wilmer die ons impulsen gaf voor een robuuste spiritualiteit. We eindigden met een mooie eucharistieviering waarin de eenheid en dynamiek en enthousiasme van de deelnemers voelbaar was. Het is fijn tot zo’n kerk te mogen behoren.

misviering Dennoch.symposium © Rob Allaert
misviering Dennoch.symposium © Rob Allaert
misviering Dennoch.symposium © Christa Daemen
misviering Dennoch.symposium © Christa Daemen

Met vernieuwde energie en inspiratie keerden we allen naar huis terug…

En tenslotte nog dit: iedere deelnemer kreeg een exemplaar van het pas verschenen Space for Grace boek, getiteld ``Space for Grace: An Exploration of Trailblazing Church Initiatives in Belgium, the Netherlands and Germany” (met Miriam Zimmer en Cyra Gendig als redacteurs) met kleurrijke foto’s van de verschillende projecten en enkele interviews. Op een mooie foto na van Marcel die de paaskaars aansteekt in de paaswake[1], staat er verder niks bijzonders vermeld van ons project.  Dit boek, dat nu enkel verkrijgbaar is in het Duits en het Engels, wordt later ook vertaald naar het Nederlands en is vooral gericht naar sponsors. Intussen is Luc Vanmaercke aan het werken aan een meer inhoudelijk boek waarin de verschillende SfG-projecten in Vlaanderen uitgebreid aan bod zullen komen. In het najaar worden onze SfG-trekkers hiervoor wellicht geïnterviewd.

Sabine Van Huffel

 

[1] Geselecteerd uit de fotosessie die opgenomen werd tijdens de paaswake op 8 april 2023

Contactinformatie

©2005-2024 Filosofenfontein

✉️   info@filosofenfontein.be

Ondernemingsnummer: 0775.603.387

Bankgegevens:"FIFO Heverlee" 

KBC: BE11 7340 3906 5848

Volg ons op Sociale media

QR Code

Door je camera op deze code te houden krijg je het adres van deze website op je smartphone of tablet. Dan kan je de hele website bekijken.