• Voor de meest recente zondagsvieringen Klik hier

Visietekst

Zoeken, ontvangen en verbinden van zin:
een visie op Filosofenfontein

                                                   

Filosofenfontein is een dominicaans geïnspireerde, open en gastvrije gemeenschap van zoekende mensen. Dat zoeken verloopt vanuit velerlei invalshoeken, in een variëteit aan vormen en op verschillende ritmes. Concreet speelt het zich af op drie domeinen: liturgie, vorming en gemeenschapsleven.

1.     De liturgie: gelovig vieren

Vanuit de Bijbelse traditie, de bewogenheid om het lot van de wereld en van de aarde, de mystiek en een spiritualiteit die groeit van onderuit vieren we op een eigentijdse wijze liturgie. Hierin proberen we het levensverhaal van Jezus door te geven en zijn boodschap levend te maken voor de mensen van vandaag.

Centraal staan de zondagsvieringen. Doorheen een samenspel van riten, symbolen, muziek, verhalen, stilte, zang … ontstaat een rustpunt waar het leven geheeld en geheiligd wordt zodat wie er zich thuis voelt of even voorbij komt er hoop, kracht en inspiratie kan vinden.

Een vijftiental vrouwen en mannen uit de gemeenschap zijn voorgangers in tandem met pater Marcel Braekers. Vanuit eigen spirituele bewogenheid, levenssfeer, ervaring, reflectie … geven zij vorm en bezieling aan de zondagse samenkomsten. Enkelen onder hen hebben na een specifieke vorming geloften afgelegd als Dominicaanse lekenpastores.

De woorddienst wordt gevoed door een vrijmoedige en wetenschappelijk gegronde exegese. Het maakt ons vieren meerstemmig, veelzijdig en levensnabij.

Het koor stimuleert de samenzang door overwegend vierstemmige liederen. Het wordt daarbij uitgedaagd door een permanente aandacht voor verbreding en verdieping van het repertorium. Daarvoor worden liederen buiten de eigen kring gezocht en worden door leden van de kapelgroep ook teksten geschreven en op muziek gezet.

De uiteindelijke kracht en inspiratie van de vieringen wordt verder mee bepaald door de esthetisch aantrekkelijke ruimte waarin we vieren, door de vriendschappelijke omgang met elkaar, door aandacht voor elementen van sacraliteit, door de verwevenheid van ons denken en spreken met wat “buiten” leeft.

De sterke participatie van leden van de gemeenschap in de liturgie blijkt uit creatieve vormen van alternatieve liturgie die ingang hebben gevonden: open kerkmomenten (huis-, tuin- en wandelvieringen), Zoom-vieringen (ontstaan tijdens de COVID-pandemie) en meditatie (ritmeren van het leven). Ook hebben leken een aantal vaste engagementen opgenomen in een of andere werkgroep zoals liturgie, voorgangers, koor, organisten en dirigenten, zorg voor zangbundels of bloemen, technische en muzikale ondersteuning van vieringen.

We delen ons gelovig zoeken met de buitenwereld: het volledige archief van alle zondagsvieringen (inclusief gebeden, teksten van homilieën en keuze van liederen) staat elders op deze website ter beschikking van derden. Dat archief wordt wekelijks door honderden mensen geconsulteerd.

2.     Het vormingsprogramma

Velen voelen zich vandaag meer verwant met religiositeit in een ruimere zin. Het vormingsprogramma (met het Avondprogramma en het Leerhuis als centrale activiteiten) exploreert daarom een brede waaier aan domeinen als mogelijke vindplaatsen van spiritualiteit. Schoonheid en kunstbeleving, mystiek, de concrete maatschappelijke realiteit, ethiek, het ontdekken van ons lichaam als bron van wijsheid … het zijn “fonteinen voor zoekende mensen”.

Door reflectie en discussie, leesclubs, het beluisteren van muziek, de methodiek van het leerhuis, films … vaak onder leiding van experten, kunnen mensen op het spoor komen van inzicht en inspiratie die hun leven inkleuren en vorm geven aan een volwassen religiositeit.

3.     Het gemeenschapsleven

Onze actieve geloofsbeleving smeedt ons als gemeenschap aan elkaar en aan de ruimere samenleving. We willen die verbondenheid niet alleen op zondagvoormiddag beleven; ze is ook werkzaam in ons dagelijks leven. Mettertijd zijn vanuit de gemeenschap – naast de liturgie en het vormingsprogramma - allerlei initiatieven ontstaan in twee richtingen:

  • Interne versterking van de gemeenschap: de e-Bubbels, onze periodieke elektronische nieuwsbrief, verbindt ons door allerlei bijdragen vanuit de gemeenschap; ‘wachters en dragers’ bewaken de band met leden die minder mobiel zijn of door moeilijke tijden gaan; het feestcomité, de kookploeg en de ‘koffieleuten’ zorgen voor de gezellige momenten; overledenen worden herdacht; het Agora-project stimuleert een actieve onderlinge dialoog over ons zoeken en vinden.
  • Maatschappelijk engagement: we willen het Rijk Gods hier en nu helpen realiseren door mee te bouwen aan rechtvaardige maatschappijstructuren, zorg te dragen voor de schepping, consequent onze levensstijl hierop af te stemmen, en ook waar mogelijk concrete noden te lenigen. In de gemeenschap van Filosofenfontein is er een Wereldgroep actief met o.a. een Actualiteitscafé, een werking rond Amnesty, Welzijnszorg en Broederlijk Delen. We smeden banden met andere lokale gemeenschappen om elkaar te inspireren..


Contactinformatie

©2005-2023 Filosofenfontein

✉️   info@filosofenfontein.be

Ondernemingsnummer: 0775.603.387

Bankgegevens:"FIFO Heverlee" 

KBC: BE11 7340 3906 5848

Volg ons op Sociale media

QR Code

Door je camera op deze code te houden krijg je het adres van deze website op je smartphone of tablet. Dan kan je de hele website bekijken.