------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
Werkgroep Kindernevendienst Filosofenfontein

Visietekst (verslag van de vergadering van 13 juni 2005)

Evaluatie voorbije diensten

Positief. De groep kinderen groeit aan en schommelt rond de 20 en de leeftijdscategorie is 6-13 jaar. De kinderen werken heel actief mee, begeleiders zijn enthousiast van hun medewerking. Wel wordt erop gelet dat bepaalde kinderen niet naast elkaar zitten en de regels moeten in het begin van de dienst duidelijk gesteld worden. De groep groeit best niet aan, zoniet wordt het teveel voor 1 begeleider en moeten andere oplossingen bezocht worden. Voorlopig is het aantal nog OK.

Wat de frequentie betreft, wenst de groep de frequentie van vorig jaar te behouden, t.t.z. 2 diensten per maand (op de 2de en 4de zondag) met uitzondering van de vakanties. Heel positief is de betere integratie van de kindernevendienst met de dienst in de kapel omdat de communicatie met de voorganger mogelijk was (vermits de groep beschikte over alle adressen van de voorgangers en het preekschema van het jaar).

Verder stellen we vast dat we met 2 leeftijdsgroepen zitten : de 12-plussers en de min-11-jarigen waarbij de 12-plussers in een nevendienst teveel hun mening uiten zodat de jongere kinderen niet aan bod durven komen. Het voorstel om 2 aparte nevendiensten voor beide groepen in te richten is niet haalbaar voor de huidige ploeg van begeleiders. De werkgroep stelt voor om de focus van de nevendiensten te richten op het niveau van de groep van min 11 jarigen. De 12-plussers blijven uiteraard welkom in de nevendiensten maar de begeleider zal zorgen voor een gedifferentieerde verwerking van het thema per groep. Meer concreet zal een differentiatie per leeftijdscategorie voorgesteld worden van de artistieke uitwerking (knutselopdrachten voor de mi-11-jarigen en bijvoorbeeld een gebed laten schrijven door de 12-plussers). Bijkomend zal een jongerengroep opgericht worden, zie onder.

Nieuwe tips voor de nevendiensten van FF-jaar 2005-2006

Volgende suggesties werden gemaakt:
- Brigitte stelt voor 1 of 2 diensten uit te werken rond muziek en hiertoe alle kinderen uit te nodigen die een muziekinstrument bespelen (hobo, dwarsfluit, orgel, ..) . Een stukje kan op voorhand ingeoefend worden en de andere kinderen kunnen in dit stuk op een of andere manier betrokken worden via aanleren van een lied of het spelen op een begeleidend instrument (triangel, trommel,…) . Siska zal een lijst opmaken van de kinderen die een muziekinstrument bespelen.

- Geert stelt voor om een dienst voor te bereiden rond het thema ``zingen in de viering’’ en hierin een liedje aan te leren dat dan door de kinderen in de kapel kan gezongen worden. Een lijst van goeie liedjes wordt opgemaakt.

Oprichting jongerengroep

Vanuit onze overtuiging dat de verdere spirituele ontwikkeling van onze 12-plussers heel belangrijk is en dat we hun huidig enthousiasme verder moeten voeden, willen we in september starten met een jongerengroep en hierbij de hulp inroepen van de hele FFgemeenschap. Het voorgesteld formaat is een reeks bijeenkomsten organiseren rond thema’s waarin FFers rechtstreeks betrokken zijn. Daarom volgende aandachtspunten :

- Voorstel om de hele FFgemeenschap hierbij te betrekken : daarom willen we een brainstormingavond inrichten over het opzet van zo’n jongerengroep waarop de hele gemeenschap welkom is.

- Voorstel om onze 12-plussers hierbij te betrekken : daarom willen we hen begin september bijeenbrengen en hen zelf suggesties laten vooleggen en hen suggesties geven over thema’s die ze willen behandelen gedurende dat FF jaar.

- Voorstel om thema’s te nemen die FF rechtstreeks aanbelangen : zoals een thema-avond met Jan rond Amnesty International, een themabijeenkomst rond rolstoelgebruikers en gehandicapten, een themabijeenkomst rond Dominicaanse spiritualiteit met Marcel, een bijeenkomst rond natuur, enz… Deze bijeenkomsten gaan bij voorkeur door op een namiddag in het weekend of op een avond (nog af te spreken) en de 12-plussers moeten achteraf verslag brengen van hun ervaringen in de kapel zodat de hele gemeenschap erbij betrokken wordt.

- Voorstel om de 12-plussers een viering te laten voorbereiden eenmaal per jaar (zoals de pinksterviering van mei 2005).

Verslag werking en thema’s liturgische werkgroep

Sabine brengt verslag uit van de activiteiten van de liturgische werkgroep. De tekst van Marc Van Tente werd besproken en doorgegeven ter lectuur aan iedereen. Er wordt voorgesteld om deze tekst te bespreken in de bredere FF-gemeenschap (bijvoorbeeld op een avond of op een bijzondere Ff-raad na de zondagsviering) en aan iedereen te verspreiden zodat iedereen beter kan begrijpen waarom we in een overgangsfase zitten of beter gezegd (als we tenminste Marcel mogen citeren) een moratorium. De werkgroep staat achter het initiatief om een FF-dag in te richten in de lente 2006.

------