------
 
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
------
            Kerkberaad van Filosofenfontein op 27/11/2016


AANDACHTSPUNTEN
   (voor het VERSLAG: zie onderaan)

1. Hoogtepunten van het voorbije jaar
• Denkdag 30 april
• Dominicanen 800 jaar
• Stevia project
• Avondprogramma blijft aantrekkelijk
• Werkgroepen, koor, blijven goed “werken”
• De gemeenschap leeft!
2. Rekeningen (Commentaar van de schatbewaarder)
Opvallend in de uitgaveposten zijn :

• Praktisch geen kosten voor onderhoud tussen 30/06/2015 en 01/07/2016
• De vernieuwing van de zangbundel vertegenwoordigt de hoogste uitgavepost: 1301 €
• De uitgave voor de verwarming is merkelijk lager dan in 2014/2015 omwille van de lage olieprijzen - de zachte winter - en het feit dat er een bestelling voor het bijvullen na de afsluiting van 30/06/2016 gepland is en dus buiten de begroting van dit werkjaar zal vallen (p.m. we bestellen pas bij als er 5000 liter kan bijgevuld worden omwille van de extra korting)
• Ook de rekeningen voor het verbruik van de elektriciteit is minder omdat Marcel een paar tussentijdse rekening 100% voor zijn rekening heeft genomen in plaats van de verdeelsleutel 1/3 Fifo en 2/3 Dominicanen te hanteren ( waarvoor dank )
• De posten 'drukwerk' en 'onthaal' & 'kerkbenodigdheden 'lopen gelijk met de andere werkjaren.
• Er is een nieuwe uitgavenpost bijgekomen van 471€ namelijk voor het jaarlijks onderhoud en afstemmen van het kerkorgel.

Langs de kant van de inkomen-rubrieken zien we:

• Dat de constante in de maandelijkse bestendige opdrachten van de kerngezinnen van Fifo mooi aanblijft
• Dat de Fonteinfeesten toch wel een serieuze financiële boost blijven geven (meer dan 700€) netto winst.
• De anonieme schenkers elk jaar op post blijven voor aanzienlijke bijdragen.
• Besluit: Onze financiële cashpositie verbetert jaar na jaar
• Hierdoor bouwen we stap voor stap een 'oorlogskas' op en leggen we de nodige provisie aan voor de komende jaren. Denken we maar aan kosten aan de bouw - verwarming- elektriciteit - waterleiding en geluidsinstallatie.

3. Budget

• Zeer gelijkaardig met verleden werkjaar
• Tweede manuaal als nul-operatie gebudgetteerd
• Noodfonds moet nog verder uitgewerkt worden door Kerngroep
• Cijfers bij de kerngroep beschikbaar

4. Noodfonds

• Idee: de kerngroep de mogelijkheid geven om snel financieel te kunnen tussenkomen in een noodsituatie
• Het moet betrekking hebben op leden van de gemeenschap
• De giften moeten eenmalig zijn, om een dringend noodgeval op te lossen waar geen andere (structurele) oplossing mogelijk is
• Het moet binnen onze mogelijkheid passen
• Giften worden op het jaarlijks kerkberaad vermeld (zonder privacy te schenden)

5. Tweede Manuaal Orgel

• Werd voorgesteld in april door Geert
• Tekst op website Filosofenfontein
• Zoektocht naar sponsors heeft niets opgeleverd
• Moet buiten het normale werkbudget blijven
• Willen er nu ”werk van maken” – suggesties en medewerking welkom!

6. Afronding
• Goedkeuring van de rekeningen - ontheffing verantwoordelijkheid van de bestuurders

7. Vraag en antwoord
------------------------------

                           Verslag

Het kerkberaad kon rekenen op ongeveer 40 aandachtige luisteraars/deelnemers.
Rik stelde de verschillende aandachtspunten voor (zie hoger)
André meldde dat Ides als buitenstaander van de werkgroep financiën de rekeningen goedkeurde.

Marcel bracht bij het thema “Tweede manuaal orgel” nog het volgende aan:
Orgelbouwer Stijn Dekoninck bracht nav de werkzaamheden aan het orgel tijdens de voorbije week aan dat een kerk in Antwerpen gratis orgelpijpen van de hand doet. Hij wil samen met Arnout contacten leggen om die pijpen te gaan halen. De vroeger geschatte prijs voor de aankoop van tweedehandspijpen ifv het tweede manuaal is 3650 euro (wat dus nu zou kunnen uitgespaard worden). Bovendien zou het aanbrengen van de windlade op aanwijzing van Stijn in eigen beheer kunnen gebeuren. Als ook andere werkzaamheden met hulp van kundige handen en knappe koppen kunnen gebeuren, maakt dat het prijskaartje nog goedkoper.

Vragen na de voorstelling

1.Hoe groot zou het noodfonds zijn?
-Voorlopig werd enkel het concept binnen de kerngroep besproken. Bij een bedrag hoger dan 50 euro zou er een aftoetsing gebeuren bij de werkgroep financiën.
- Het noodfonds werd door een aanwezige betiteld als een positief, evangelisch gebaar.

2. Waarom staat Bezield Verband Vlaanderen in “waakvlammodus?
Jef (vertegenwoordiger vanuit Filosofenfontein) vermeldde als redenen o.a. dat - na 2 à 3 jaar werking - de dynamiek wat was weggeëbd, de doelgroep territoriale parochies nauwelijks werden bereikt en dat de vrijwilligers op hun adem trapten. BVV blijft bestaan zodat er een platform is als de nood aan samen optreden vanuit de basis wordt aangevoeld en aangebracht. Jaarlijks is er wel een algemene samenkomst (eerstvolgende keer op 11 februari 2017 in Dominicus Gent).

3.Toemeka stopt (na 30 jaar valt de subsidiëring weg): wat zijn de consequenties?
-Een aanwezige noemt zich “gechoqueerd” bij dit einde: jammer dat zo’n waardevol initiatief verdwijnt…
-Marcel beklemtoont dat de Dominicanen nadenken over een mogelijke herbestemming (na een“heropbouw” van de totaal uitgeleefde vleugel) tot kamers voor een gemeenschap van medebroeders ipv in te trekken in een verzorgingstehuis. De wenselijkheid van dit idee wordt verder afgetoetst bij zijn medebroeders. “Work in progress” dus…
- De kapelgemeenschap maakte tot nu toe gebruik van de kopieermachine van Toemeka. Er zal nu worden uitgekeken naar de aanschaf van een eigen kopieerapparaat.

De rekeningen werden bij handgeklap goedgekeurd en de bestuurders kregen ontheffing van hun verantwoordelijkheid.

Tussendoor werden enkele mensen gehonoreerd voor hun diensten, o.a.:
- Roger voor de jarenlange gratis levering van wijn uit eigen productie.
- Mieke voor het zuinig én prachtig werk bij het voorzien van de wekelijkse altaarbloemen.
- Marcel voor het op zich nemen van de elektriciteitsrekening in het voorbije werkjaar.
- Schatbewaarder André voor de nauwgezette financiële opvolging.

------