------
Welkom
------
Liturgie
------
Vorming
------
Historiek
------
Archief
------
Kalender
Share-project
------Gebedskaart Advent 2019

Niet eenzaam hebt Gij ons geschapen
Maar als een tegenover
Voor elkaar
Om elkaar te  hoeden
Om samen vruchtbaar te zijn
De aarde te vervullen
Van goedertierenheid
En elkaar te geleiden
Naar het land van uw vrede
Laat dan toch Hij
Die ons als broeder is gegeven
Onze herder en gids zijn
Sytze De Vries


Willen we in deze tijd over goddelijke zaken spreken, dan moeten we bepaalde woorden gezond maken en weer tot leven wekken, want ze zijn uitgepuit door de last van de vele betekenissen die de mensen door de eeuwen heen eraan opgedrongen hebben. Het is een project dat herinneringen wekt aan een oud kerklied, een vurig smeekgebed tot Gods geest: “Maak warm wat koud is en bevochtig wat droog is van koorts; genees wat ziek is, maak los wat stram geworden is.” Eén bede kunnen we er misschien nog aan toevoegen: “breng dichterbij wat veraf is.”
(Tomàs Halik)


“Jubel, dochter van Sion; juich, dochter van Jeruzalem
Zie, uw koning komt naar u toe;dan kondigt Hij vrede aan onder de volkeren
Dan worden de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven,
dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme.
Als een herder zal Hij zijn kudde weiden; 
in zijn arm brengt Hij de lammeren samen en Hij draagt ze aan Zijn borst.
Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op en kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel”.
(Uit “De Messias”, Händel)


Het geluk van een mens ligt in “er mogen zijn” en je geliefd weten “zoals je bent”. Die liefde kan je gegeven worden door mensen om je heen. Hopelijk mag je dat geregeld ervaren. Die liefde is je in elk geval toegezegd vanwege God zelf.  Zijn liefde is onvoorwaardeijk, aan geen voorwaarden gebonden. Hij kent je door en door en houdt van je, ondanks of liever mét je onvolkomenheden. Vanuit die geborgenheid mag je ten volle leven, in alle eenvoud, bevrijd van elk vervreemdend “moeten”. Omdat jij en je bestaan uniek en kostbaar zijn.
(Ria Grommen).

Adventsgebed


Goede Vader, (Maranatha,)
in deze advent worden wij ons weer meer bewust
van alle vragen en verwachtingen die in ons leven.
Wij willen proberen het antwoord op deze vragen
niet zozeer te gaan zoeken
in luxe, comfort en macht die toch niet blijvend zijn,
maar bij U, God, die ons diepste geluk wilt.
Help ons daarom meer tijd te maken
voor stilte, bezinning en gebed.
Doordring ons van uw blijde boodschap.
Maak ons geestdriftig als de profeet Jesaja
zodat wij onze medemensen nieuwe moed kunnen geven.
Kom ons te hulp want alleen zijn wij onmachtig.
Leer ons wat vertrouwen is en help ons hoopvol wachten.
Kom naar ons toe; wees Gij onze toekomst.
Roep ons weer samen.
Spreek uw woord dat adem geeft.
Deel uw brood dat leven doet.
Roep ons wakker; houd ons waakzaam.
Maak uw trouw in ons zichtbaar.
Dat uw Geest in ons eindeloos bidt:
kom, Heer Jezus, kom.
(Jaak Pauwels)

Wees waakzaam: tekenen

Er zullen tekenen zijn van een wereld die ineenstort:
de almacht van de winst; de onmacht van de liefde;
Terreur en angst zullen heersen
en het zal zijn alsof elk samenleven onmogelijk geworden is.
Als je dat ziet gebeuren, blijf dan recht
en zie de tekenen van hoop:
van God die komt
in mensen die Hem doen gebeuren.
Wees wakker en waakzaam om dat te zien:
het aanbreken van een nieuwe wereld
gegrondvest op niets dan liefde,
op ‘Ik zal er zijn voor u’.
Wees waakzaam
en bid dat het kwaad geen macht over je krijgt,
en dat je zo leeft dat je God in de ogen kan zien.
(bij Lucas 21,25-28 en 34-36)
Carlos Desoete


Energie trekt zich terug tot diep in de aarde
om zich te beschermen tegen storm en kou
Het leven wordt bewaard in haar diepste  kern
wachtend op de wedergeboorte
Ik bedank mezelf en mijn omgeving voor alles
ik wil nu met de blaadjes en de bomen loslaten
in de milde melancholie van het afscheid
met de belofte van een nieuw begin.
(Guy Dilweg, Franciskaan)


Niet als een teken aan de hemel wilt Gij zijn
geen onontkoombaar feit
liever een kind, een mens met een gezicht
opdat wij zelf mens zouden worden
en onze ogen wennen aan het licht

        (Kris Gelaude)


“Heer, wat een geluk, dat wij ons niet aan Jou hoeven vast te houden, 
maar dat Jij ons vasthoudt...
(gebed uit Haiti)


We mogen dan slapen en rusten in het donker; bevat het donker niet het levenswater?
Laat je door het donker verfrissen.
Hergeeft een ogenblik van stilte niet de schoonheid aan de stem?
Alles bestaat bij de gratie van het tegendeel: in de zwarte kern van het hart schiep God het eeuwige licht van de liefde
(Rumi: Masnavi)


Op dit ogenblik gaan mensen door een donkere nacht, omdat hun leven als zand door hun vingers wegglijdt. Vluchtelingen, gevangenen, doodarme mensen, eenzame mensen…
In deze nacht gaan ook mensen op zoek omdat ze hun God verloren hebben en ondanks zoveel materiele welstand met een intense leegte zitten.
Wanneer wij bewust deze donkere nacht opzoeken, willen wij hen dan meedragen, al die zwervers, zonder te weten waar hun en ons eindpunt is? 
Welke weg hebben wij te gaan om in het voetspoor van Jezus te stappen
(Marcel Braekers, 2013)

------
 

Copyright ©2005 Filosofenfontein
Reacties op de inhoud: Pater Marcel Braekers
Reacties op de vorm: info@filosofenfontein.be
Ontwerp templates : Thomas Cordie
Laatste wijziging: 09-12-2019
URL: http://www.filosofenfontein.be